Kuling den 1/5 2008
Välkommen till

Vårt vindkraftverk är döpt till:
Kuling


Kuling den 19/6 2011


Sidan är uppdaterad:
15/5 2022

MENY

Startsidan

Styrelsen

Föreningen

Stadgar

Protokoll från stämmor

Statistik

Äldre info

Medlemsinfo

Länkar

Köpa/sälja insats

Massmedia

Om Kuling

Bilder

-----------------

Webbmaster:
Claes Ehinger

 

Protokoll från ordinarie årsstämmor och extra stämmor

Länkarna i ovanstående öppnas i nytt fönster.

§ 11 i våra stadgar:
Ordinarie föreningsstämma äger rum senast under maj månad. På stämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
4. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen.
5. Framläggande av årsredovisningen för föreningen.
6. Framläggande av revisionsberättelsen.
7. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
9. Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott enligt den fastställda balansräkningen.
10. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden, och behandling av stadgeenligt väckta motioner.
11. Bestämmande av årsavgift till föreningen.
12. Bestämmande av arvoden, och andra ersättningar, till förtroendevalda.
13. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. Dessa val sker vid de tidpunkter och i enlighet med de mandatperioder som framgår av §15.
14. Val av revisor och suppleant, i enlighet med § 18.
15. Val av valberedning enligt §14.
16. Övriga frågor


Hör gärna av Dig till oss!